Privacyverklaring

Ambetech Precisions B.V., gevestigd aan de Veldzichtweg 10B, 3851 SH te Ermelo, is
verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij nemen de bescherming van
uw gegevens serieus. Het volgende beleid geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming
garanderen, welke gegevens verzameld worden en met welk doel wij deze gegevens verwerken.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Indien Ambetech Precisions B.V. een zakelijke relatie aangaat met een klant en/of leverancier
worden daarbij de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersoon
Functie contactpersoon
Geslacht contactpersoon
Zakelijk adres en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Ambetech Precisions B.V. verzamelt en gebruikt bovenstaande gegevens, omdat dit noodzakelijk
is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze
(potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij producten en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u:

een offerte te kunnen toesturen
producten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
een factuur te kunnen sturen per post of per mail
met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtgever, dan gebruiken wij uw gegevens om:

een overeenkomst met u te kunnen sluiten
u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst wat ons betreft dient te voldoen
een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen uw facturen te kunnen betalen
vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor
genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

Ambetech Precisions B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens
moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of
in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.
Wij maken gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en
inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw
persoonsgegevens zijn om die reden bekend bij onze provider.
Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor emails
en andere bestanden.

Direct marketing

Als u regelmatig bij ons bestelt, kunnen wij uw contactgegevens bewaren en gebruiken om u in
de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe
producten en diensten. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang. Wij vinden het namelijk belangrijk om onze producten ook op deze manier bij u aan te bieden en u te informeren over nieuwe ontwikkelingen.
Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier
geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.
Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij u alleen reclameberichten toesturen als u ons daar
vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Ambetech Precisions B.V. bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is om de met u
gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Daarnaast dienen wij te voldoen aan de wettelijke
bewaartermijn van gegevens van zeven jaar. De periode van zeven jaar komt overeen met de
periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na
afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ambetech Precisions B.V. treft alle redelijke en passende technische en organisatorische
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verwerken u persoonsgegevens alleen binnen
Nederland. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij de benodigde maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien.
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of om onjuistheden te
wijzigen.
U heeft het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw
persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Contactgegevens

Om uw rechten te kunnen uitoefenen of mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan
kunt u zich wenden tot;

mevrouw F. Hulman
Veldzichtweg 10B
3851 SH ERMELO
Telefoon; 0341-426638
E-mail: ambetech@ambetech.nl